Update November

http://psyzoh.be/wp-content/uploads/2021/11/November-update-van-jouw-psychologenkring.pdf

November update van jouw psychologenkring.

Beste collega’s,
De afgelopen maanden voelen de meesten onder ons de vraag naar psychologische en therapeutische begeleidingen stijgen. De druk om te presteren en zorg te dragen neemt toe en dit vanuit verschillende richtingen. Enerzijds is er de hulpvraag van de patiënt/cliënt zelf, anderzijds zijn er de rechtstreeks of onrechtstreekse gevolgen van de pandemie die ons ook als mens raken en dewelke druk op ons leggen. Een snel veranderend psychologenlandschap helpt natuurlijk niet om de druk te verlagen. Toch voelt dit veranderend landschap ook aan als een bouwen aan de zorg van morgen.

Om jullie op de hoogte te houden, zonder een extra belasting te zijn, houden we het kort en bondig in deze update. Maar weet dat al onze leden telkens bij ons terecht kunnen met vragen, bezorgdheden en/of met opmerkingen.

Onze onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:
– Verslag brainstorm sessies oktober
– Stand van zaken kringwerking
– Kringactiviteiten
– Update vanuit ELZOH,
– Vacatures

Hartelijke groeten,
Peter Van de Vreken 


Verslag brainstorm sessies oktober.

Op 26 oktober hielden we een brainstorm sessie in de huisartsenpraktijk Houtemveld. De kringwerking, de taken en de engagementen van de kring werden toegelicht. Om de werking van onze kring toe te lichten hebben we onze taken en opdrachten van de kring gevisualiseerd in onderstaand organogram.

Verder werd de nood vanuit het bestuur aan extra helpende handen toegelicht. Meer hierover bij de vacatures. Het engagement van enkele leden die bereid zijn om enkele taken op te nemen wordt zeer geapprecieerd.Verder bespraken we de actuele thema’s in GGZ landschap. Er is veel in beweging en we worden uitgedaagd om mee te bouwen aan een netwerkverhaal waarin ‘vindplaatsen”, ‘populatiemanagement’, ‘zorgzame buurten’ en ‘ondersteuning van de eerste lijn’ belangrijk blijken.De conventie i.v.m. terugbetaling psychologen kunnen we zien als een (beperkte) proeftuin binnen het veranderende GGZ landschap. Enkele leden van de psychologenkring zitten mee in de schrijfgroepen (volwassen en kinderen/jongeren) om het kader voor de conventie mee vorm te geven. Deze schrijfgroepen komen de komende maanden intensief samen. Om jullie te informeren en jullie input mee te nemen naar de schrijfgroepen is het cruciaal om jullie stem te horen. Hiervoor voorzien we op korte termijn volgende on-line momenten (zie data activiteiten verderop).  


Stand van zaken kringwerking.

In de aanloop naar de financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones worden er schrijfgroepen georganiseerd waarbij het project op regionaal/provinciaal niveau zal uitgewerkt worden.
Voor de schrijfgroep Diletti (doelgroep volwassenen) nemen Sarah Moons, Iris Claeys en Daisy Menten deel.
Voor de schrijfgroep Yuneco nemen Saartje Ieven en Peter Van de Vreken deel.
Tot slot heeft Peter ook het mandaat gekregen om vanuit de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland in de stuurgroep te zetelen.PsyZOH heeft zijn/haar kandidatuur opgestuurd om actief lid te worden van het GGZ netwerk Diletti.
Lees hier de engagementsverklaring van PsyZOH ten aanzien van het GGZ netwerk Diletti.
PsyZOH zal zich binnenkort ook kandidaat lid maken van het GGZ netwerk Yuneco (meer info later dit jaar).
Er is een afsprakenkader in wording in functie van het gebruik van de siilo-groep. Via dit kader hopen we de afspraken die er al zijn te capteren en te expliciteren zodat de functie en het doel van de groep bewaard kan blijven. 


 Kringactiviteiten.

Via de volgende kringactiviteiten willen we jullie op de hoogte houden van een snel veranderend zorglandschap én bevragen we jullie naar jullie ervaringen, jullie meningen en naar jullie expertise.

16 november 2021 om 19u30 via zoom. Jullie kunnen inloggen via deze zoom-link.

8 december 2021 om 19u30 via zoom. Jullie kunnen inloggen via deze zoom-link.

Willen jullie graag de volledige inlog gegevens van deze meetings: stuur dan een mailtje naar Lies Latré.

Omdat we ook willen inzetten op informele verbinding, elkaar beter leren kennen en gezellig samenzijn organiseren we op 14 januari om 19u een nieuwjaarsetentje.
Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda. Inschrijven kan vanaf volgende maand.


  Update vanuit ELZOH.

Hou vol, ook tijdens de vierde golf!De herfstgolf heeft ook Zuidoost Hageland stevig in zijn greep, maar we mogen niet loslaten nu. Samen én met meerdere verdedigingslinies, slaan we er ons ook nu weer door. Vanuit ELZOH willen we je tijdens deze moeilijke periode dan ook graag een hart onder de riem steken. Want het applaus is dan wel geluwd, jullie werk is er niet minder belangrijk op geworden, integendeel! Daarom: hou vol, ook tijdens deze vierde golf!Mondmaskersventilatie en het Covid Safe Ticket moeten de viruscirculatie weer onder controle krijgen. En dat is ondanks onze hoge vaccinatiegraad nodig. Want omdat het virus weer vlot circuleert en het normale leven weer op gang gekomen is, komen er weer meer positieve patiënten in het ziekenhuis terecht. Deze worden niet allemaal opgenomen omdat ze Covid-positief zijn, soms wordt dat eerder toevallig ontdekt bij de opname na een val of ongeval. De zorg voor deze patiënten weegt echter zwaarder door dan bij negatieve patiënten die dezelfde val of hetzelfde ongeval meegemaakt hebben. Dit geeft een extra belasting aan het personeel. Daarom is het belangrijk dat we er alles aan doen om de viruscirculatie zo laag mogelijk te krijgen en te houden. Geef daarom net als bij de vaccinatie het goede voorbeeld en blijf de maatregelen opvolgen én je patiënten/cliënten sensibiliseren om dit ook te doen! Heb je nog medewerkers/patiënten/cliënten die nog niet gevaccineerd zijn? Ga met hen het gesprek aan om zich toch te laten vaccineren. De vaccinatiecentra in Tienen en Landen verwelkomen alle niet volledig gevaccineerde 12+’ers graag tijdens de open inloopmomenten, elke woensdag van 15 tot 16 uur. Daarnaast werden er extra momenten ingelast op zaterdag. VC Landen opent de deuren op zaterdag 6 november van 10 tot 12 uur, VC Tienen op zaterdag 4 december van 8 tot 12 uur. Beide momenten staan open voor alle niet volledig gevaccineerde 12+’ers die in ELZOH wonen of verblijven.Tot slot, zijn ook wij tevreden dat de boosterprik voor de zorgsector er komt. Zodra wij zelf meer informatie hebben over de modaliteiten hiervoor, zullen wij jullie op de hoogte brengen.


Vacatures.

PsyZOH heeft een vacature voor iemand die zich herkent in volgende talenten:creatief schrijveninformatie bundelenblijvende nieuwsgierigheidinitiatief nemengoed met woordenleergierigWe zoeken met andere woorden een verantwoordelijke voor onze nieuwsbrief. Iemand die zich engageert om op maandelijkse basis alle informatie te verzamelen en te bundelen tot een nieuwsbrief.Naar tijdsinvestering toe spreken we over een engagement van vier tot acht werkuren per maand.
Meer informatie kan je krijgen bij Peter.

Yuneco heeft eveneens een vacature.
Zij zoeken een netwerkcoördinator 100% met expertise in changemanagement. Deze vacature kadert binnen de hervorming van het zorglandschap. 

Meer informatie via deze link.